Vedtægter for Reerslev og Stærkende Landsbylaug

Printvenlig version, Klik

 

1.   Foreningens navn er Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
 

2.   Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkende bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund. I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning som muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil.
 

3.   Som medlemmer kan optages alle, der bor i Reerslev-Stærkende. Derudover kan fraflyttede og tidligere medlemmer tegne passivt medlemsskab dog uden stemmeret og valg til bestyrelsen
 

4.   Kontingentet fastsættes på den ordinære Generalforsamling.
Restance pr. 31.12. medfører automatisk, at vedkommende medlem slettes.
 

5.    Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens likvide formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån eller køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 

6.   Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i lokalblad eller husstandsomdeles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

7. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt.

     Forslag til behandling på Generalforsamlingen fremsendes til formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen. I fortsættelse af Generalforsamlingen afholdes ”Reerslev-Stærkende Landsbylaugs Årsfest”.

7.   Generalforsamlingen vælger 8 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig valgperiode, således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted, men en samlet funktionsperiode må højst andrage 4 år. Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som ved vakance indtræder i bestyrelsen i den anførte orden.
 

8.   Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitutionen sker på det første bestyrelsesmøde efter hvert års Generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte udvalg, herunder benytte konsulenter og kontaktpersoner efter behov.
 

9.   Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst ¼ af de pr. 31.12. registrerede medlemmer fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden til formanden. Bestyrelsen skal foranledige ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 3 uger efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldelsen skal tilgå medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 

10. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en lovlig indkaldt generalforsamling.
 

11. Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning anvender foreningens formue og arkiv efter Generalforsamlingens beslutning herom til formål, som Generalforsamlingen i samråd med Høje-Taastrup kommune anser for gavnlige for Reerslev-Stærkende landsbyer.
 

12. Stemmeret på Generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet for det løbende regnskabsår er betalt. Hver husstand kan max. afgive 2 stemmer ved personligt fremmøde.

 Således vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.1994

 Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.1998

 Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 09.03.2007

 Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 17.04.2009

 Ændring vedtaget på Generalforsamling i Reerslev Forsamlingshus d. 15.04.2016