Reerslev og Stærkende

 

Generalforsamling landsbylauget

9. marts 2007

 DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

Referat af:

Bent Grønkjær

 

1.     Age blev valgt til dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2.     Forsamlingen besluttede at vælge stemmetællere senere hvis dette blev nødvendigt.

3.     Jens startede med at sige at dette var den 19. formandsberetning, så det går jo mod et jubilæum. Og gav herefter et kort resume af vedtægternes formål, i hovedtræk er formålet at arbejde for bevarelse af landsbymiljøet og den kultur der traditionelt er i et landsbysamfund. I forbindelse med udbygning, skal landsbylauget arbejde for at det sker på en fornuftig måde som tager hensyn til bevarelse af landsbymiljøet og at serviceniveauet bevares eller øges. Landsbylauget ønsker selvfølgelig at få så mange medlemmer som muligt og udviklingen går i den rigtige retning, medlemstallet er steget fra 89 i 2003 til 111 i 2006 man kan selvfølgelig diskutere om det er tilfredsstillende, men man skal huske på at når vi taler om medlemmer dækker det over en husstand. Hvorfor er der ikke flere medlemmer, det er der flere grunde til og det er selvfølgelig nærliggende at begrunde det i manglende oplysning og gøren opmærksom på landsbylaugets eksistens eller at arrangementerne mangler bredde, vi ser derfor gerne at der kommer ideer og forslag og som det fremgår af indkaldelsen skal vi bruge 3 nye medlemmer og 2 suppleanter så stil op. Bestyrelsen har været mærket af at 2 medlemmer, Lene og Marian har måttet sige fra undervejs samt Tina der trækker sig her ved generalforsamlingen. De 2 sidst nævnte var ellers med til at flytte aldersgennemsnittet lidt nedad. Men stor tak til alle 3 for godt sammenarbejde og socialt samvær.

        Landsbyudviklingen: Regionsplanen blev vedtaget i 2006 og der er udlagt 3 områder til fremtidige boligområder, kun et af områderne må bebygges af gangen og inden igangsætning skal der udarbejdes lokalplan som vi forventer kommer til høring i landsbylauget. Vi har i landsbylauget haft flere sager til høring og vor generelle holdning er at modsætte os ansøgninger der går langt fra de givne lokalplaner og som kan ændre miljøet.

        Trafikforhold: Busdriften er ved den nye kommunalform overgået til kommunerne. Hvad angår trafikchikanerne er der intet nyt, siden det som står i landsbylaugets indlæg i Tingstedet. Til foråret skal vi mødes med kommunen for at drøfte det videre forløb.

        Arrangementer: Velkomstmøde den 9 marts, åbning af vandtrappen den 7 maj, Sankt Hans aften den 23 juni, Rundtur i Hedeland den 22 august, Cafe Hack den 17 november, Juletræstænding den 24 november, Julestue på skolen den 2 december, Arrangement møde den 29 januar sammen med de øvrige foreninger for planlægning af kommende arrangementer, meget ringe tilslutning! . Sidst men ikke mindst havde Cafeudvalget arrangeret 2 fællesspisninger hvor de havde kreeret lækker og spændende mad.

        Hjemmeside: Der var fra anden side lagt op til en fælles hjemmeside for alle foreninger, men der er ikke rigtig sket noget, så vi har nu sat gang i at få vores egen op at stå til den fælles er på plads. Til slut sagde Jens tak til alle fremmødte og håber på at vi ses til vore arrangementer og at alle ville bringe budskabet om vores eksistens til enhver beboer i vore 2 landsbyer.

        Kommentarer til formandens beretning: der blev stillet flere spørgsmål til Jens bla. hvordan landsbylauget ville tage stilling til vejchikanerne, her er alle velkomne til at skrive til landsbylauget med kommentarer. Der blev efterlyst et møde om Roskilde lufthavns indflyvningsruter, dette vil der blive arbejdet på. Ellers ros fra mange til de gode arrangementer

4.     Regnskabet blev godkendt, flot resultat.

5.     Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændring af pkt. 3. Bestyrelsen foreslår således "Som medlem kan optages alle der bor i Reerslev-Stærkende" suppleret med "Derudover kan fraflyttede og tidligere medlemmer tegne passivt medlemskab dog uden stemmeret og valg til bestyrelsen". Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.     Ingen kontingent forhøjelse.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregik uden kampvalg og nye bestyrelsesmedlemmer blev Lisbeth, Klaus og Michael. Suppleanter blev Rene og Jytte. Tillykke og velkommen til de nye.

8.     Niels Willumsen og Allan Cortfitzen modtog genvalg som revisorer. Det samme gjorde Gorm Folmer Petersen som suppleant.

9.     Der blev stillet forslag om at genoptage/arrangerer en fugletur. Viggo informerede om at vores gamle præst Preben ville stå for gudstjeneste den 11 marts. Opfordring til at reklamere for den kommende Kandis koncert i Tunehallen langfredag. Lidt reklame for den forestående dilettant forestilling i forsamlingshuset. 

Reerslev/Stærkende Landsbylang